Tirada Holland laga bilaabo 1 illaa 100

# Writing your language Writing Reading
0 Eber Nul -
1 Mid ka mid ah één -
2 Laba Twee -
3 Saddex Drie -
4 Afar Vier -
5 Shan Vijf -
6 Lix Zes -
7 Todoba Zeven -
8 Sideed Acht -
9 Sagaal Negen -
10 Toban Tien -
11 kow iyo toban Elf -
12 Laba iyo toban Twaalf -
13 İyo toban Dertien -
14 Afar iyo toban Veertien -
15 Shan iyo toban Vijftien -
16 Lix iyo toban Zestien -
17 Todoba iyo toban Zeventien -
18 Siddeed iyo toban Achttien -
19 Sagaal iyo toban Negentien -
20 Labaatan Twintig -
21 Labaatan ka mid ah Eenentwintig -
22 Labaatan laba Tweeëntwintig -
23 Saddex iyo labaatan Drieëntwintig -
24 Labaatan iyo afar Vierentwintig -
25 Labaatan iyo shan Vijfentwintig -
26 Lix iyo labaatan Zesentwintig -
27 Toddoba iyo labaatankii Zevenentwintig -
28 Siddeed iyo labaatan Achtentwintig -
29 Labaatan iyo sagaal Negenentwintig -
30 Soddon Dertig -
31 Mid ka mid soddon Eenendertig -
32 Laba iyo soddon Tweeëndertig -
33 Saddex iyo soddon Drieëndertig -
34 Afar iyo soddon Vierendertig -
35 Soddon iyo shan Vijfendertig -
36 Lix iyo soddon Zesendertig -
37 Toddoba iyo soddon Zevenendertig -
38 Siddeed iyo soddon Achtendertig -
39 Sagaal iyo soddon Negenendertig -
40 Afartan Veertig -
41 Afartan mid Eenenveertig -
42 Laba iyo afartan Tweeenveertig -
43 Saddex iyo afartan Drieënveertig -
44 Afartan afar Vierenveertig -
45 Shan iyo afartan Vijfenveertig -
46 Lix iyo afartan Zesenveertig -
47 Afartan iyo todoba Zevenenveertig -
48 Siddeed iyo afartan Achtenveertig -
49 Afartan iyo sagaal Negenenveertig -
50 Konton Vijftig -
51 Konton mid Eenenvijftig -
52 Konton laba Tweeënvijftig -
53 Konton saddex Drieënvijftig -
54 Konton iyo afar Vierenvijftig -
55 Konton shan Vijfenvijftig -
56 Konton lix Zesenvijftig -
57 Konton toddobada Zevenenvijftig -
58 Konton sideed Achtenvijftig -
59 Konton iyo sagaal Negenenvijftig -
60 Lixdan Zestig -
61 Lixdan mid Eenenzestig -
62 Lixdan laba Tweeënzestig -
63 Lixdan saddex Drieënzestig -
64 Lixdan afar Vierenzestig -
65 Lixdan shan Vijfenzestig -
66 Lixdan lix Zesenzestig -
67 Lixdan toddobada Zevenenzestig -
68 Lixdan sideed Achtenzestig -
69 Lixdan sagaal Negenenzestig -
70 Toddobaatan Zeventig -
71 Toddobaatan mid Eenenzeventig -
72 Toddobaatan laba Tweeënzeventig -
73 Toddobaatan saddex Zeventig drie -
74 Toddobaatan afar Vierenzeventig -
75 Todobaatan iyo shan Vijfenzeventig -
76 Toddobaatan lix Zesenzeventig -
77 Toddobaatan toddobada Zeventig zeven -
78 Todobaatan iyo sideed Achtenzeventig -
79 Toddobaatan iyo sagaal Negenenzeventig -
80 Siddeetan Tachtig -
81 Siddeetan mid Eenentachtig -
82 Iabba Tweeëntachtig -
83 Siddeetan saddex Drieëntachtig -
84 Afar iyo sideetan Vierentachtig -
85 Sideetan shan Vijfentachtig -
86 Sideetan iyo lix Zesentachtig -
87 Siddeetan toddobada Zevenentachtig -
88 Siddeetan sideed Achtentachtig -
89 Siddeetan sagaal Negenentachtig -
90 Sagaashan Negentig -
91 Sagaashan mid Eenennegentig -
92 Sagaashan laba Tweeënnegentig -
93 Sagaashan saddex Drieënnegentig -
94 Sagaashan afar Vierennegentig -
95 Sagaashan shan Vijfennegentig -
96 Sagaashan lix Zesennegentig -
97 Sagaashan toddobada Negentig zeven -
98 Sagaashan sideed Achtennegentig -
99 Sagaashan sagaal Negenennegentig -
100 Mid ka mid ah boqol Honderd -