Tirada Albanian laga bilaabo 1 illaa 100

# Writing your language Writing Reading
0 Eber Zero -
1 Mid ka mid ah Një -
2 Laba Dy -
3 Saddex Tre -
4 Afar Katër -
5 Shan Pesë -
6 Lix Gjashtë -
7 Todoba Shtatë -
8 Sideed Tetë -
9 Sagaal Nëntë -
10 Toban Dhjetë -
11 kow iyo toban Njëmbëdhjetë -
12 Laba iyo toban Dymbëdhjetë -
13 İyo toban Trembëdhjetë -
14 Afar iyo toban Katërmbëdhjetë -
15 Shan iyo toban Pesëmbëdhjetë -
16 Lix iyo toban Gjashtëmbëdhjetë -
17 Todoba iyo toban Shtatëmbëdhjetë -
18 Siddeed iyo toban Tetëmbëdhjetë -
19 Sagaal iyo toban Nëntëmbëdhjetë -
20 Labaatan Njëzet -
21 Labaatan ka mid ah Njëzet e një -
22 Labaatan laba Njëzet e dy -
23 Saddex iyo labaatan Njëzet e tre -
24 Labaatan iyo afar Njëzet e katër -
25 Labaatan iyo shan Njëzet e pese -
26 Lix iyo labaatan Njëzet e gjashtë -
27 Toddoba iyo labaatankii Njëzet e shtatë -
28 Siddeed iyo labaatan Njëzet e tetë -
29 Labaatan iyo sagaal Njëzet e nëntë -
30 Soddon Tridhjetë -
31 Mid ka mid soddon Tridhjetë një -
32 Laba iyo soddon Tridhjetë e dy -
33 Saddex iyo soddon Tridhjetë e tre -
34 Afar iyo soddon Tridhjetë e katër -
35 Soddon iyo shan Tridhjetë e pesë -
36 Lix iyo soddon Tridhjetë e gjashtë -
37 Toddoba iyo soddon Tridhjetë e shtatë -
38 Siddeed iyo soddon Tridhjetë e tetë -
39 Sagaal iyo soddon Tridhjetë e nëntë -
40 Afartan Dyzetë -
41 Afartan mid Dyzet e një -
42 Laba iyo afartan Dyzet e dy -
43 Saddex iyo afartan Dyzet e tre -
44 Afartan afar Dyzet e katër -
45 Shan iyo afartan Dyzet e pesë -
46 Lix iyo afartan Dyzet e gjashtë -
47 Afartan iyo todoba Dyzet e shtatë -
48 Siddeed iyo afartan Dyzet e tetë -
49 Afartan iyo sagaal Dyzet e nëntë -
50 Konton Pesëdhjetë -
51 Konton mid Pesëdhjetë e një -
52 Konton laba Pesëdhjetë e dy -
53 Konton saddex Pesëdhjetë e tre -
54 Konton iyo afar Pesëdhjetë e katër -
55 Konton shan Pesëdhjetë e pesë -
56 Konton lix Pesëdhjetë e gjashtë -
57 Konton toddobada Pesëdhjetë e shtatë -
58 Konton sideed Pesëdhjetë e tetë -
59 Konton iyo sagaal Pesëdhjetë e nëntë -
60 Lixdan Gjashtëdhjetë -
61 Lixdan mid Gjashtëdhjetë e një -
62 Lixdan laba Gjashtëdhjetë e dy -
63 Lixdan saddex Gjashtëdhjetë e tre -
64 Lixdan afar Gjashtëdhjetë e katër -
65 Lixdan shan Gjashtëdhjetë e pesë -
66 Lixdan lix Gjashtëdhjetë e gjashtë -
67 Lixdan toddobada Gjashtëdhjetë e shtatë -
68 Lixdan sideed Gjashtëdhjetë e tetë -
69 Lixdan sagaal Gjashtëdhjetë e nëntë -
70 Toddobaatan Shtatëdhjetë -
71 Toddobaatan mid Shtatëdhjetë e një -
72 Toddobaatan laba Shtatëdhjetë e dy -
73 Toddobaatan saddex Shtatëdhjetë e tre -
74 Toddobaatan afar Shtatëdhjetë e katër -
75 Todobaatan iyo shan Shtatëdhjetë e pesë -
76 Toddobaatan lix Shtatëdhjetë e gjashtë -
77 Toddobaatan toddobada Shtatëdhjetë e shtatë -
78 Todobaatan iyo sideed Shtatëdhjetë e tetë -
79 Toddobaatan iyo sagaal Shtatëdhjetë e nëntë -
80 Siddeetan Tetëdhjetë -
81 Siddeetan mid Tetëdhjetë e një -
82 Iabba Tetëdhjetë e dy -
83 Siddeetan saddex Tetëdhjetë e tre -
84 Afar iyo sideetan Tetëdhjetë e katër -
85 Sideetan shan Tetëdhjetë e pesë -
86 Sideetan iyo lix Tetëdhjetë e gjashtë -
87 Siddeetan toddobada Tetëdhjetë e shtatë -
88 Siddeetan sideed Tetëdhjetë e tetë -
89 Siddeetan sagaal Tetëdhjetë e nëntë -
90 Sagaashan Nëntëdhjetë -
91 Sagaashan mid Nëntëdhjetë e një -
92 Sagaashan laba Nëntëdhjetë e dy -
93 Sagaashan saddex Nëntëdhjetë e tre -
94 Sagaashan afar Nëntëdhjetë e katër -
95 Sagaashan shan Nëntëdhjetë e pesë -
96 Sagaashan lix Nëntëdhjetë e gjashtë -
97 Sagaashan toddobada Nëntëdhjetë e shtatë -
98 Sagaashan sideed Nëntëdhjetë e tetë -
99 Sagaashan sagaal Nëntëdhjetë e nëntë -
100 Mid ka mid ah boqol Njëqindë -